Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Đầu tư - xây dựng
Ngày 20 tháng 10 năm 2021 UBND tỉnh An Giang Ban hành Quyết định quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (21/10/2021)

Ngày 20 tháng 10 năm 2021 UBND tỉnh An Giang Ban hành Quyết định quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Responsive image

 

Responsive image

 

Nguồn phát hành :BQLKKT
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập