Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức
Skip portlet Portlet Menu
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu Tổ chức (12/12/2016)

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 1262/QĐ-BQLKKT  ngày 08/11/2016 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và chế độ hoạt động đối với các đơn vị, bộ phận và cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc.
Điều 2. Lãnh đạo cơ quan trên cơ sở trách nhiệm được phân công, quản lý điều hành hoạt động của cơ quan đúng quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế này.
Điều 3. Cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc có trách nhiệm thực hiện đúng chức danh, chức trách được phân công và chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này trong quá trình thực thi công vụ.

Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
CỦA CÁC ĐƠN VỊ, BỘ PHẬN TRỰC THUỘC

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ  của Văn phòng
1. Chức năng:
Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo chỉ đạo, điều hành về các công tác Tổ chức cán bộ,Thi đua-khen thưởng, công tác Hành chính - Quản trị, Văn thư - Lưu trữ, Công nghệ thông tin; công tác thu, chi, quyết toán tài chính  cơ quan; Chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của cơ quan, soạn thảo những văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, thẩm định dự thảo văn bản; công tác pháp chế; cải cách hành chính, nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”.
2. Nhiệm vụ:
a) Tham mưu lãnh đạo cơ quan tổ chức các hoạt động chung trong công tác lãnh đạo, điều hành, bảo đảm tính thống nhất, liên tục, hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan; Bảo đảm thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc đã được Thủ trưởng cơ quan thống nhất, theo dõi kết quả thực hiện Chương trình công tác của cơ quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh;
b) Tham mưu lãnh đạo về quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đối ngoại, tổ chức thực hiện các chính sách, thủ tục liên quan đến công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Bao gồm các thủ tục về quản lý hồ sơ công chức, cập nhật thông tin về công chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, điều động, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức. Xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, công chức. Theo dõi và thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức trong cơ quan và hướng dẫn kiểm tra công tác tiền lương đối với các đơn vị trực thuộc;
c) Tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực quản trị hành chính, văn phòng, như: soạn thảo các văn bản về quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ, kế hoạch công tác, bảo vệ bí mật Nhà nước của cơ quan, phòng chống thiên tai, phương tiện đi công tác, vật tư, trang thiết bị văn phòng, thư ký các cuộc họp, dự trù kinh phí cho hoạt động văn phòng, lễ tân, khánh tiết, bảo vệ cơ quan;
d) Trình Lãnh đạo cơ quan ban hành và tổ chức thực hiện quy chế, nội quy làm việc bảo đảm trật tự kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan. Tổ chức cho Thủ trưởng cơ quan thực hiện tiếp doanh nghiệp, lên lịch hẹn và hướng dẫn khách đến làm việc gặp lãnh đạo cơ quan hoặc các đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan;
đ) Theo dõi đôn đốc việc chuẩn bị các văn bản của cơ quan do các đơn vị, bộ phận trực thuộc soạn thảo, kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản đó trên cơ sở biểu mẫu hoá; Thừa lệnh Trưởng ban truyền đạt nội dung chỉ đạo của Trưởng Ban đến các đơn vị, bộ phận trực thuộc;
e) Giúp Thủ trưởng cơ quan trong việc cung cấp thông tin đối với các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức phục vụ các cuộc hội nghị, hội thảo, các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, bố trí sắp xếp lịch công tác, làm việc, tiếp khách. Phối hợp với các đơn vị, bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp do lãnh đạo cơ quan chủ trì;
g) Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan;
h) Tham mưu và tổ chức thực hiện các phong trào văn - thể - mỹ; Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng; Phối hợp Công đoàn tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ - công chức trong cơ quan; Thực hiện công tác Đảng vụ cơ quan;
i) Cải cách hành chính - cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của cơ quan. Làm đầu mối “một cửa, một cửa liên thông” tại cơ quan, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tất cả các quan hệ có liên quan đến thủ tục hành chính của nhà đầu tư, doanh nghiệp và công dân, đáp ứng nội dung “Trách nhiệm, một cửa, thân thiện” trong công tác cải cách thủ tục hành chính;
k) Mua sắm, quản lý tài sản, thiết bị của cơ quan, bảo đảm phương tiện, vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của cơ quan; quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện kinh phí được phân bổ cho cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;
l) Tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác, hỗ trợ phát triển và phối hợp quản lý giữa tỉnh An Giang với các tỉnh của Campuchia, bảo đảm cho sự hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang phù hợp với các Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia, cũng như thỏa thuận giữa tỉnh An Giang với các tỉnh của Campuchia;
m) Tham mưu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kê khai tài sản theo quy định;
n) Cập nhật thông tin, tiếp nhận thông tin trình Trưởng ban phê duyệt; Dịch thuật đưa vào trang Web theo yêu cầu; Xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện; Tổng hợp chi trả nhuận bút cho các cộng tác viên theo định kỳ;
o) Thực hiện hiện đại hoá nền hành chính ứng dụng Văn phòng điện tử vào thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, theo dõi việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan;
p) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan; Quản trị trang Web, Office, quản trị mạng văn phòng;
q) Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, an ninh trật tự trong và ngoài giờ hành chính tại cơ quan. Quản lý tài sản cơ quan, chấp hành tốt các quy định về  phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ bí mật nhà nước;
r) Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị;
s) Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm; Đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu, chi; Đề xuất dự toán chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao; Đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên hàng năm. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán chi hàng năm; Tham mưu xét duyệt các dự toán thu, chi hàng năm của đơn vị được Thủ trưởng phân công;
t) Lập dự toán thu, chi tài chính hàng năm trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện dự toán hàng năm đã được duyệt và các khoản thu khác theo chỉ đạo, phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan. Thực hiện chi xuất tài chính theo chế độ quy định, các khoản chi theo dự toán, chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt. Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định;
u) Trình Thủ trưởng cơ quan phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán của các cá nhân và đơn vị trực thuộc. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ tài chính. Thực hiện dự toán thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho cán bộ, công chức, chế độ quản lý tài sản, các quy định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản đúng quy định hiện hành;
 v) Phát hành và luân chuyển các chứng từ kế toán đúng quy định hiện hành; Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo qui định của Nhà nước; Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định của Nhà nước; Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính; Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Thủ trưởng cơ quan và của cấp trên;
w) Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang; Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng thương mại có mở tài khoản;
x) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan giao hoặc uỷ quyền.
Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch tổng hợp
1. Chức năng:
Tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan thực hiện chức năng quản  lý nhà nước về lĩnh vực: xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch hàng năm, 5 năm, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển, thông tin đối ngoại, an ninh trật tự và cơ chế chính sách phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ sau khi được ban hành, phê duyệt và thông tin, tuyên truyền, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật, công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu.
2. Nhiệm vụ:
a) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan xây dựng, triển khai thực hiện và theo dõi tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện đề án, kế hoạch, chương trình, cơ chế chính sách, giải pháp phát triển phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo định kỳ, đột xuất, hàng năm, dài hạn và chương trình công tác của cơ quan với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan;
b) Tham mưu lãnh đạo xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu hoạt động theo quy định của pháp luật;
c)  Phối hợp các phòng chức năng liên quan, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ sau khi được ban hành, phê duyệt và thông tin, tuyên truyền, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu;
d) Phối hợp các phòng, ban liên quan tham mưu lãnh đạo xây dựng Chương trình công tác hàng năm. Theo dõi đôn đốc và báo cáo Lãnh đạo kết quả thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ có thời hạn và đột xuất các phòng, đơn vị;
đ) Phối hợp Văn phòng tổng hợp báo cáo của phòng, đơn vị về tình hình thực hiện ý kiến kết luận của Lãnh đạo tại các cuộc họp; tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, năm tình hình xây dựng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu;
e) Là đầu mối theo dõi, tổng hợp các hoạt động, phối hợp với các đơn vị trong tỉnh, Ban Quản lý KCN, KCX và KKT các tỉnh khác và Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu;
g) Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu Lãnh đạo xét thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên chức ở cơ quan và các đơn vị trực thuộc;
h) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan giao hoặc uỷ quyền.
Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý đầu tư
1. Chức năng:
Tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan về chiến lược, chương trình, kế hoạch đầu tư, nguồn tài chính, vốn ngân sách phục vụ yêu cầu đầu tư phát triển, phương án phát hành trái phiếu công trình để trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Nhiệm vụ:
a) Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch đầu tư dài hạn và hàng năm phục vụ yêu cầu đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp;
b) Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư trong khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu;
c) Tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt công tác Quản lý đầu tư, quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
d) Tham mưu lãnh đạo tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức;
đ) Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư;
e) Báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
g) Đề xuất lãnh đạo hướng giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tới Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
h) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan giao hoặc uỷ quyền.
Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý doanh nghiệp
1. Chức năng:
Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với đối với các doanh nghiệp về các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, cửa khẩu, dịch vụ, xuất nhập khẩu, xúc tiến đầu tư, thương mại và xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp.
2. Nhiệm vụ:
a) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;
b) Cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công Thương và ủy quyền của UBND tỉnh;
c) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;
d) Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương.
đ) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
e) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
g) Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
h) Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
i) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
k) Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
l) Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
m) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
n) Tổng hợp báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; xây dựng hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu;
o) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan giao hoặc uỷ quyền.
Điều 8: Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng
1. Chức năng:
Tham mưu lãnh đạo cơ quan trong việc tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác đầu tư, xây dựng; quản lý tiến độ, chất lượng công trình xây dựng được từ đầu tư từ Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu do cơ quan  quản lý, cấp phép xây dựng theo phân cấp được ủy quyền.
 2. Nhiệm vụ:
a) Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong phạm vi các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu do mình quản lý thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
b) Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng được ủy quyền quản lý.
c) Phối hợp với Sở Xây dựng, các ngành liên quan tham mưu Lãnh đạo kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu (công trình do Sở Xây dựng, cơ quan chuyên ngành quản lý) đối với công trình trong phạm vi các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu do cơ quan quản lý khi được yêu cầu.
d) Phối hợp với Sở Xây dựng, cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tham gia ý kiến về các nội dung được yêu cầu trong quá trình thẩm định thiết kế công trình trong phạm vi các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu do mình quản lý.
đ) Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/NĐ-CP, đối với công trình được phân cấp quản lý.
e) Hướng dẫn chủ đầu tư báo cáo sự cố công trình cho UBND các cấp, Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khi nhận được thông tin sự cố và chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết sự cố.
g) Kiểm tra việc thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng của các chủ sở hữu, người được ủy quyền quản lý sử dụng đối với các công trình trong phạm vi các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu do mình quản lý.
h) Tổng hợp và báo cáo đột xuất, định kỳ cho UBND tỉnh và Sở Xây dựng việc tuân thủ theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh do mình quản lý.
l) Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu đã được phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;
m) Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu;
n) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
o) Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.
p) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan giao hoặc uỷ quyền.
Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường
1. Chức năng:
Tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện việc quản lý Nhà nước về đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường bền vững trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp tỉnh.
2. Nhiệm vụ:
a) Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh);
b) Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo ủy quyền của cơ quan chuyên môn về môi trường tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố);
c) Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;
d) Tổ chức Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo pháp luật về bảo vệ môi trường;
đ) Tổ chức lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất  đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN, KKT về công tác BVMT và tham mưu lãnh đạo đề xuất xử lý vi phạm (nếu có) đến cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
e) Tổ chức thực hiện quan trắc, giám sát công tác bảo vệ môi trường hàng năm; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa.
f) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất, phí hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;
g) Tổ chức tham mưu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế về đất đai quy định tại Điều 151 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai.
h) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan giao hoặc uỷ quyền.
Điều 10. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đầu tư – Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ Doanh nghiệp
Thực hiện theo Quyết định số 1190/QĐ-BQLKKT ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc Ban hành Quy chế  tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đầu tư - Phát triển hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
Điều 11.  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu Thương mại Tịnh Biên
1. Vị trí, chức năng:
a) Ban Quản lý Khu thương mại Tịnh Biên là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Tịnh Biên, có trụ sở làm việc làm việc đặt trong khuôn viên của Khu Thương mại Tịnh Biên;
b) Ban Quản lý Khu Thương mại Tịnh Biên là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Có trách nhiệm giúp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý, điều hành hoạt động của Khu Thương mại Tịnh Biên và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về tổ chức, biên chế, hoạt động và tài chính.
2. Nhiệm vụ:
a) Chịu trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước và các hoạt động trong phạm vi Khu Thương mại Tịnh Biên;
b) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đối tượng kinh doanh tại Khu Thương mại Tịnh Biên thực hiện đăng ký kinh doanh và tổ chức kinh doanh theo đúng Quy chế hoạt động của Khu Thương mại Tịnh Biên;
c) Bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh bảo đảm các yêu cầu về trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại và phù hợp với yêu cầu của thương nhân kinh doanh tại Khu Thương mại Tịnh Biên;
d) Tổ chức kinh doanh một số dịch vụ và trực tiếp thu các khoản phí,  lệ phí, các khoản đóng góp khác tại Khu Thương mại Tịnh Biên theo quy định;
đ) Tổ chức bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi Khu Thương mại Tịnh Biên;
e) Tổ chức thông tin kinh tế, phổ biến chính sách, quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh tại Khu Thương mại Tịnh Biên theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng;
g) Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Khu Thương mại  Tịnh Biên và báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;
h) Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 và Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính;
i) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan quy định tại Quy chế Hoạt động của Khu Thương mại Tịnh Biên;
k) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan giao hoặc uỷ quyền.
Điều 12. Đại diện Khu công nghiệp
    Tham mưu Lãnh đạo và trực tiếp quản lý nhà nước về các hoạt động trong khu công nghiệp đạt hiệu quả; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khu công nghiệp sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về khu công nghiệp. Phối hợp phòng chuyên môn, nghiệp vụ, ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương nắm và báo cáo tình hình hoạt động khu công nghiệp; tham mưu phản ánh kịp thời về Lãnh đạo ở các lĩnh vực: an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy (PCCC), lao động, đình công, lãng công, tai nạn lao động, tệ nạn xã hội, môi trường, lấn chiếm đất khu công nghiệp và một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cơ quan giao hoặc uỷ quyền.
Chương III
CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG VÀ BẢO MẬT

Điều 13. Chế độ hoạt động của các đơn vị, bộ phận trực thuộc
1. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng chuyên môn, Giám Đốc Trung tâm Đầu tư – Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Trưởng ban Ban Quản lý Khu thương mại Tịnh Biên (gọi chung là Trưởng đơn vị, bộ phận) là người giúp việc cho lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả quản lý, điều hành mọi công việc của đơn vị, bộ phận theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế này; Được tham gia với tư cách đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trao đổi, hội họp với các Sở,  ban ngành, địa phương và Trung ương khi được Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phân công hoặc ủy quyền và phải báo cáo kết quả công việc với Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sau khi thực hiện.
2. Các Phó Trưởng đơn vị, bộ phận là người giúp cho Trưởng đơn vị, bộ phận; Được phân công phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị, bộ phận về lĩnh vực phụ trách; Được Trưởng đơn vị, bộ phận ủy quyền giải quyết công việc chung của đơn vị, bộ phận khi Trưởng đơn vị, bộ phận đi vắng.
3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị, bộ phận được Trưởng đơn vị, bộ phận phân công phụ trách một số công việc chuyên môn cụ thể và chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị, bộ phận về kết quả thực hiện công tác được giao. Đồng thời, có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình và báo cáo cho Trưởng đơn vị, bộ phận biết, góp ý để thực hiện đạt kết quả.
Điều 14. Thẩm quyền ký văn bản
1. Trưởng ban ký những văn bản trình Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh về những vấn đề lớn mang tính chất quan trọng, các văn bản về tổ chức cán bộ và các văn bản khác mà Trưởng ban xét thấy cần thiết.
2. Các Phó Trưởng ban ký thay Trưởng ban các văn bản xử lý, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực do mình phụ trách; trong trường hợp được Trưởng ban uỷ quyền ký thay các văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải được Trưởng ban cho ý kiến trước khi ký. Các văn bản do các Phó Trưởng ban ký phải được gửi Trưởng ban để báo cáo.
3. Thừa lệnh Trưởng ban, Chánh Văn phòng được ký: Báo cáo định kỳ, đột xuất sau khi được lãnh đạo cơ quan phê duyệt; các văn bản sao y, sao lục; Giấy giới thiệu, Thư mời họp, Giấy đi đường; Thông báo nội bộ và một số văn bản hành chính thông thường khác do Trưởng ban giao hoặc uỷ quyền.
Điều 15. Tiếp nhận và xử lý văn bản đến
Văn phòng tiếp nhận văn bản đến tại Ban Quản lý Khu kinh tế theo nguyên tắc sau:
1. Đúng thẩm quyền, thủ tục, địa chỉ;
2. Đóng dấu văn bản đến, vào sổ công văn để theo dõi, cập nhật vào Phần mềm quản lý văn phòng điện tử của cơ quan;
3. Đề xuất Lãnh đạo giao việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các Phòng; chuyển ngay văn bản đến cho đơn vị được giao;
4. Tất cả các loại giấy mời, Văn thư sau khi tiếp nhận phải báo cáo ngay Lãnh đạo để xử lý.
Điều 16. Trình tự soạn thảo văn bản và giải quyết công văn đi
1. Các đơn vị, bộ phận và chuyên viên trực thuộc khi được lãnh đạo cơ quan phân công dự thảo văn bản, phải thông qua người đứng đầu đơn vị, bộ phận trước khi trình lãnh đạo cơ quan xem xét. Khi thông qua văn bản, người dự thảo và người đứng đầu đơn vị, bộ phận phải kèm theo đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan và nếu cần thiết trực tiếp thuyết minh trước lãnh đạo cơ quan.
2. Các văn bản khi trình lãnh đạo cơ quan ký phát hành, phải có chữ ký nháy của người đứng đầu đơn vị, bộ phận trong văn bản trình ký ở vị trí chữ nơi nhận hoặc chữ cuối cùng của văn bản. Văn bản đã trình ký, thì người ký nháy phải chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức và thể thức của văn bản đó theo quy định hiện hành. Hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót trong việc dự thảo và ban hành văn bản của cơ quan.
3. Văn phòng chịu trách nhiệm phát hành văn bản, nếu có sơ xuất về thể thức văn bản thì Chánh Văn phòng có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo ký văn bản xem xét. Việc phát hành phải cập nhật vào sổ công văn đi, tổ chức lưu trữ tại Văn phòng và phòng chuyên môn. Đồng thời, hàng tháng có thông báo danh mục công văn phát hành đến lãnh đạo cơ quan biết.
4. Sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử hoặc thư điện tử của để gửi UBND tỉnh và các Sở, ban ngành: Báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất, và các công văn hành chính khác (trừ các văn bản mật).
Điều 17. Chế độ bảo mật
Ngoài các báo cáo định kỳ cho cơ quan cấp trên và cơ quan liên quan, cán bộ, công chức, viên chức không được cung cấp hoặc tiết lộ thông tin mật ra bên ngoài dưới mọi hình thức khi chưa có ý kiến của lãnh đạo cơ quan.
Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo về việc cung cấp thông tin ra bên ngoài và thực hiện chế độ bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.
Điều 18. Thời gian làm việc và chế độ hội họp
1. Cơ quan tổ chức họp, sơ kết, tổng kết hoạt động của cơ quan theo thời gian do Lãnh đạo cơ quan quyết định.
2. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo thời gian quy định của Nhà nước. Khi có công việc đột xuất phải làm ngoài giờ và được hưởng phụ cấp làm việc ngoài giờ theo quy định.
Điều 19. Chế độ báo cáo
1. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất theo quy định của UBND tỉnh. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ về phòng Kế hoạch tổng hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quy định như sau:
    Báo cáo tháng vào ngày 15 các tháng : 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11;
    Báo cáo quí 1 vào ngày 15/3;
    Báo cáo sơ kết 6 tháng vào ngày 15/6;
    Báo cáo 9 tháng vào ngày 15/9;
    Báo cáo ước cả năm vào ngày 20/11.
    Thời hạn báo cáo trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của UBND tỉnh.
2. Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp tổng hợp lập báo cáo về trên đúng lịch quy định tại khoản 1 Điều này, từ ngày 15 - 20 của mỗi kỳ báo cáo. Riêng báo cáo tổng kết hoàn thành vào cuối tháng 11 hàng năm.
Điều 20. Đánh giá và khen thưởng cán bộ, công chức
1. Hàng năm, Thủ trưởng cơ quan tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc bao gồm các nội dung như sau:
a) Chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
c) Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
e) Thái độ phục vụ nhân dân
2. Ngoài những quy định tại khoản 1 Điều này, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau:
a)  Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý;
b) Năng lực lãnh đạo, quản lý;
c) Năng lực tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức, viên chức.
3. Kết quả đánh giá là căn cứ để xem xét đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và đề nghị khen thưởng hàng năm đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc hoặc động viên, chấn chỉnh kịp thời những cá nhân, tập thể chưa hoàn thành nhiệm vụ công tác theo yêu cầu.

Chương IV
QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Điều 21. Trưởng ban
1. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của cơ quan và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý.
2. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện công việc của các Phó Trưởng ban và phối hợp hoạt động giữa các Phó trưởng ban.
3. Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết: Những vấn đề liên quan đến nhiều đơn vị đã được các Phó Trưởng ban phụ trách chỉ đạo giải quyết, nhưng còn có ý kiến khác nhau; Những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Trưởng ban phụ trách; Các công việc khác mà Trưởng ban thấy cần thiết phải trực tiếp giải quyết.
Điều 22. Phó Trưởng ban
1. Giúp Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.
2. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng ban và giải quyết các công việc đột xuất khác do Trưởng ban giao. Chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực được phân công. Đối với những vấn đề phức tạp liên quan đến cơ chế, chính sách mà chưa được pháp luật quy định và các vấn đề quan trọng khác thì Phó Trưởng ban phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban trước khi giải quyết.
3. Khi giải quyết công việc được phân công, Phó Trưởng ban nhân danh Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả công việc đó.
Điều 23. Phó Trưởng ban thường trực
1. Trưởng ban chỉ định một trong số các Phó Trưởng ban giữ cương vị Phó Trưởng ban thường trực.
2. Phó Trưởng ban thường trực, ngoài các công việc được phân công, còn có các quyền hạn, nhiệm vụ sau:
a) Thay mặt Trưởng ban trực tiếp điều hành công việc hàng ngày của  cơ quan;
b) Thay mặt Trưởng ban, giải quyết công việc của Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt;
c) Được Trưởng ban uỷ quyền ký một số văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban;
d) Giải quyết công việc của Phó Trưởng ban khác khi Phó Trưởng ban đó vắng mặt.
3. Khi Phó Trưởng ban thường trực vắng mặt, Trưởng ban chỉ định một Phó Trưởng ban khác tạm thay làm nhiệm vụ thường trực.
Điều 24. Quan hệ giữa các Phó Trưởng ban
1. Quan hệ giữa các Phó Trưởng ban là quan hệ phối hợp, các Phó Trưởng ban có trách nhiệm thường xuyên thông tin cho nhau về việc giải quyết các công việc được phân công.
2. Khi thực hiện công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Trưởng ban khác phụ trách mà cần có ý kiến của Phó Trưởng ban phụ trách, thì Phó Trưởng ban chủ trì có trách nhiệm chủ động phối hợp để giải quyết. Trong trường hợp giữa các Phó Trưởng ban còn ý kiến khác nhau, thì Phó Trưởng ban chủ trì báo cáo Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban thường trực quyết định.
3. Trong trường hợp có sự điều chỉnh lại sự phân công công việc giữa các Phó Trưởng ban, thì giữa các Phó Trưởng ban đó phải có sự bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan.
Điều 25. Những nội dung cần có ý kiến của tập thể lãnh đạo cơ quan
1. Công tác tổ chức và nhân sự.
2. Các quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết.
3. Các chương trình, kế hoạch hàng năm và 5 năm.
4. Các đề án, dự án lớn cần triển khai thực hiện.
5. Các cơ chế, chính sách.
6. Những nội dung quan trọng khác theo yêu cầu của Trưởng ban.
Điều 26. Giao ban và họp Lãnh đạo cơ quan
1. Lãnh đạo cơ quan tổ chức họp giao ban 02 tuần/ lần. Trưởng ban chủ trì họp giao ban. Khi Trưởng ban vắng mặt, Phó Trưởng ban thường trực chủ trì.
2. Lãnh đạo cơ quan họp định kỳ mỗi tháng một lần, Lãnh đạo cơ quan có thể họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc đề nghị của các Phó Trưởng ban.
3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu phục vụ họp Lãnh đạo cơ quan. Chánh Văn phòng có trách nhiệm phân công người ghi Biên bản cuộc họp Lãnh đạo cơ quan và có trách nhiệm kịp thời thông báo bằng văn bản kết quả họp Lãnh đạo cơ quan cho các đơn vị, bộ phận trực thuộc.
Điều 27. Cử đại diện Lãnh đạo cơ quan tham gia các cuộc họp
1. Trưởng ban tham gia các phiên họp mang tính chất quan trọng và các cuộc họp mời đích danh.
2. Phó Trưởng ban thường trực được Trưởng ban ủy quyền, thay mặt Trưởng ban tham dự các cuộc họp có mời Trưởng ban hoặc trực tiếp xử lý, phân công các Phó trưởng ban phụ trách phần việc có liên quan tham dự.
3. Trong trường hợp giấy mời họp gửi đại diện Lãnh đạo cơ quan, thì Phó Trưởng ban thường trực đi họp hoặc cử Phó Trưởng ban phụ trách hoặc Trưởng đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan tham dự. Người được cử đi họp đại diện cho Lãnh đạo cơ quan phải báo cáo với Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban thường trực về kết quả của cuộc họp đó.
4. Khi giấy mời họp mời đích danh Phó Trưởng ban nào, thì Phó Trưởng ban đó đi họp, giải quyết công việc. Trường hợp Phó Trưởng ban được phân công, phụ trách lĩnh vực công tác cụ thể vắng mặt, Trưởng ban phân công một Phó Trưởng ban khác giải quyết công việc, dự các cuộc họp có liên quan. Trường hợp khác, tuỳ theo nội dung, công việc Trưởng ban phân công Trưởng phòng, Trưởng đơn vị trực thuộc liên quan thực hiện nếu thấy cần thiết. Phó Trưởng ban giải quyết công việc hoặc đi họp thay phải tìm hiểu, nắm rõ vấn đề, nội dung thực hiện.
5. Quá trình tham gia các cuộc họp giải công việc được phân công, các Phó Trưởng ban phải kịp thời báo cáo Trưởng ban để có ý kiến thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đối với các vấn đề lớn nếu có phát sinh, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa Sở, ngành, địa phương; những vấn đề do Thủ Tướng Chính phủ, Phó Thủ Tướng Chính phủ hoặc Bộ, ngành, Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh trực tiếp chỉ đạo.
6. Chánh Văn phòng và Trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho Lãnh đạo cơ quan tham dự họp.
Chương V
QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC
CỦA LÃNH  ĐẠO CƠ QUAN VỚI CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC

Điều 28. Mối quan hệ giữa lãnh đạo cơ quan với các đơn vị, bộ phận và công chức trực thuộc và ngược lại
1. Mối Quan hệ giữa lãnh đạo cơ quan với các đơn vị, bộ phận và công chức trực thuộc là quan hệ chỉ đạo, điều hành bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo cơ quan thực hiện chế độ kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, bộ phận và công chức trực thuộc trong việc thực thi công vụ được giao.
2. Mối Quan hệ giữa đơn vị, bộ phận và công chức với lãnh đạo cơ quan là quan hệ chấp hành, nhằm thực hiện hiệu quả chức trách đã được phân công và các mệnh lệnh hành chính khác khi cần thiết.
Điều 29. Quan hệ giữa các đơn vị, bộ phận trực thuộc với nhau
Mối Quan hệ giữa các đơn vị, bộ phận trực thuộc với nhau là quan hệ phối hợp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị, bộ phận trực thuộc thường xuyên phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công việc chung của cơ quan có liên quan. Những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc chưa thống nhất giữa hai bên (hoặc các bên), thì báo cáo lãnh đạo cơ quan quyết định.
Điều 30. Quan hệ giữa người đứng đầu đơn vị, bộ phận với công chức thuộc quyền
Mối Quan hệ giữa người đứng đầu đơn vị, bộ phận trực thuộc với công chức thuộc quyền là quan hệ chấp hành và điều hành, nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu đơn vị, bộ phận trực thuộc có trách nhiệm chấp hành mọi chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và phân công, giao việc cho công chức thuộc quyền tổ chức thực hiện.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Các đơn vị, bộ phận  và công chức trực thuộc có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế này. Nếu tập thể, cá nhân nào vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 32. Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế này.
Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan./.

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu Thương mại Tịnh Biên

1. Vị trí, chức năng

a) Ban Quản lý Khu thương mại Tịnh Biên là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Tịnh Biên, có trụ sở làm việc làm việc đặt trong khuôn viên của Khu Thương mại Tịnh Biên.

b) Ban Quản lý Khu Thương mại Tịnh Biên là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Có trách nhiệm giúp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý, điều hành hoạt động của Khu Thương mại Tịnh Biên và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về tổ chức, biên chế, hoạt động và tài chính.

2. Nhiệm vụ

a) Chịu trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước và các hoạt động trong phạm vi Khu Thương mại Tịnh Biên.

b) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đối tượng kinh doanh tại Khu Thương mại Tịnh Biên thực hiện đăng ký kinh doanh và tổ chức kinh doanh theo đúng Quy chế hoạt động của Khu Thương mại Tịnh Biên.

c) Bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh bảo đảm các yêu cầu về trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại và phù hợp với yêu cầu của thương nhân kinh doanh tại Khu Thương mại Tịnh Biên.

d) Tổ chức kinh doanh một số dịch vụ và trực tiếp thu các khoản phí,  lệ phí, các khoản đóng góp khác tại Khu Thương mại Tịnh Biên theo quy định.

đ) Tổ chức bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi Khu Thương mại Tịnh Biên.

e) Tổ chức thông tin kinh tế, phổ biến chính sách, quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh tại Khu Thương mại Tịnh Biên theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

g) Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Khu Thương mại  Tịnh Biên và báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

h) Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 và Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính.

i) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan quy định tại Quy chế Hoạt động của Khu Thương mại Tịnh Biên.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giao hoặc ủy quyền.

Nguồn phát hành :Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập