Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp cần biết
Thông báo v/v nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc Sportline Apparel tại Khu công nghiệp Xuân Tô, huyện Tịnh Biên (18/05/2022)

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Thực hiện nội dung Thông báo số 366/TB-VPUBND ngày 20/8/2020 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư thì để đảm bảo công khai, mình bạch trong việc kêu gọi đầu tư tại các KCN, KKTCK giao Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát thực hiện công khai thông tin về khu đất, công năng kêu gọi đầu tư, quy hoạch được duyệt; trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng đăng ký tại 01 khu đất hoặc vị trí đắc địa thì nghiên cứu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.  
Ngày 21 tháng 3 năm 2022, Ban Quản lý Khu Kinh tế có báo cáo số 416/BC-BQLKKT báo cáo UBND tỉnh về việc đăng ký đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc Sportline Apparel Việt Nam của Công ty Grand Sport Inc và các nội dung liên quan về quy hoạch, HTXLNT tập trung, BCĐTM của KCN Xuân Tô. Đến ngày 31/3/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1625/VPUBND-KTN về việc thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc Sportline Apparel Việt Nam của Công ty Grand Sport Inc tại KCN Xuân Tô, huyện Tịnh Biên. Trong đó, có nội dung:“- Chấp thuận nội dung đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Báo cáo số 416/BC-BQLKKT ngày 21/3/2022,…”
Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung loại hình ngành nghề của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Xuân Tô, huyện Tịnh Biên quy mô và vị trí KCN Xuân Tô thuộc Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên; trong đó vị trí Lô C1 đến C8 mời gọi đầu tư với ngành nghề: Chế biến nông sản, đóng gói sản phẩm, lương thực thực phẩm, lắp ráp điện tử, công nghiệp sản xuất, gia công các mặt hàng may mặc (không có dệt, nhuộm), da giày thể thao, túi xách (không có thuộc và nhuộm da và chế biến da sống thành da bằng cách thuộc) và các loại hình ngành nghề công nghiệp khác đảm bảo tiêu chí ngành nghề công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường…
Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế có tổ chức cuộc họp với Công ty GRAND SPORT INC (Samoa) để hỗ trợ, hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục liên quan về đăng ký thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc Sportline Apparel của Công ty tại KCN Xuân Tô, huyện Tịnh Biên. Theo đó, Công ty GRAND SPORT INC đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc Sportline Apparel tại Lô C1 đến C8 KCN Xuân Tô, gồm các nội dung như sau: 
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc Sportline Apparel.
- Mục tiêu dự án: Sản xuất may thêu hàng may mặc trừ trang phục) và Sản xuất các loại quần áo.
- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 61.814 m2.
- Địa điểm thực hiện dự án: tại Lô C1 đến C8 KCN Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 13 triệu USD tương đương 300,820 tỷ đồng.
- Nhu cầu lao động: 2.083 người.
- Thời gian thực hiện dự án: 
+ Tiến độ khởi công và hoàn thành xây dựng GĐ 1: dự kiến tháng 11/2022 – 01/2024.
+ Tiến độ đưa dự án vào hoạt động kinh doanh GĐ2: dự kiến tháng 5/2024 – 10/2025.
Đề nghị các nhà đầu tư trong và ngoài nước có mong muốn đề xuất thực hiện dự án tại khu đất nêu trên vui lòng nộp hồ sơ đề xuất dự án đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
- Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, số 02, đường số 20, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại liên lạc: 0296. 3943623.
- Thời điểm nộp hồ sơ đề xuất: trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành Thông báo). Nếu sau thời gian này mà chưa có nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang sẽ xem xét cho chủ trương Công ty GRAND SPORT INC đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc Sportline Apparel tại Lô C1 đến C8 KCN Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn nội dung thông báo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 15 ngày để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có mong muốn đề xuất thực hiện dự án tại khu đất nêu trên.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang thông báo đến các nhà đầu tư được biết.

File đính kèm

Nguồn phát hành :BQLKKT
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập