Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tình hình dịch covid 19
Thông báo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang (Cập nhật ngày 03/12/2021) (03/12/2021)

Ngày 03/12/2021, Sở Y tế An Giang ban hành Thông báo số 4254/TB-SYT về việc thông báo Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tạm thời công bố cấp độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của các địa phương, Sở Y tế tỉnh An Giang thông báo cấp độ dịch COVID-19 đến ngày 03/12/2021 như sau:

1. Cấp tỉnh: Phân loại cấp độ dịch là Cấp độ 2 (Vùng vàng).

2. Cấp huyện: Phân loại cấp độ dịch

- Cấp 1 (Vùng xanh): Long Xuyên, Thoại Sơn, Châu Phú, An Phú, Phú Tân, Tri Tôn, Chợ Mới.

- Cấp 2 (Vùng vàng): Châu Thành, Tân Châu.

- Cấp 3 (Vùng cam): Không.

- Cấp 4 (Vùng đỏ): Châu Đốc, Tịnh Biên.

3. Cấp xã: Phân loại cấp độ dịch

- Cấp 1 (Vùng xanh): 90 đơn vị.

- Cấp 2 (Vùng vàng): 40 đơn vị.

- Cấp 3 (Vùng cam): 14 đơn vị.

- Cấp 4 (Vùng đỏ): 12 đơn vị

Tải về: Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh An Giang

File đính kèm

Nguồn phát hành :Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập