Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp cần biết
Triển khai thực hiện hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt (15/11/2023)

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành công văn số 1766/BQLKKT-QLTNMT về việc triển khai thực hiện hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Thực hiện Công văn số 6209/VPUBND-KTN ngày 07/11/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. 
Căn cứ Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thả rắn sinh hoạt. Nay Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin, phổ biến đến Doanh nghiệp đang đầu tư, hoạt động trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt để nghiên cứu thực hiện tại dự án; đồng thời đề nghị Doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ quản lý, người lao động trong doanh nghiệp cùng thực hiện, không vứt bỏ chất thải, chất thải nhựa ở nơi công cộng, dọc theo các tuyến đường nội bộ của khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu (đính kèm Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt).
Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu biết và thực hiện./.

File đính kèm

Nguồn phát hành :Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập