Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tài nguyên môi trường – Xây dựng
Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án (01/02/2024)

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, phân cấp thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Ngày 01/02/2024 Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Công văn số 222/BQLKKT-QLQHXD về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc Sportline Apparel của Công ty TNHH MTV Sportline Apparel Việt Nam tại Lô C1 đến C8 – KCN Xuân Tô, P.Tịnh Biên, TX.Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Nguồn phát hành :Thành Luân
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập