Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
An Giang tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng (14/09/2023)

- Với tinh thần kỷ luật của Đảng là nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, những tháng đầu năm 2023, cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã thể hiện tinh thần quyết tâm trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua đó, đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, xử lý và đề nghị xử lý những tổ chức đảng, Đảng viên vi phạm.

Responsive image

Kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang

Cấp ủy Đảng và UBKT các cấp đã tích cực chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt kiểm tra, giám sát với hầu hết các nhiệm vụ đều tăng so với cùng kỳ. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách thực hiện theo quy định. Xem xét, thi hành kỷ luật và tham mưu cấp ủy Đảng thi hành kỷ luật đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thẩm quyền. Đồng thời, tập trung khắc phục toàn bộ các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo 265-TB/UBKTTW, ngày 13/4/2022 của UBKT Trung ương.

Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tấn Rạng, công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cơ bản đảm bảo nguyên tắc, đúng nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, thực hiện thông cáo báo chí sau các kỳ họp UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng, có tác động tích cực nhằm cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm đối với tổ chức và đảng viên, được nội bộ và Nhân dân đồng tình. Cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện khá tốt công tác tổ chức, cán bộ, kiện toàn cơ bản đủ số lượng theo quy định. Đồng thời cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm, tạo nguồn cán bộ định hướng phát triển lâu dài.

6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy Đảng các cấp đã kiểm tra 171 tổ chức Đảng, 6.501 đảng viên. Kết quả, các tổ chức Đảng và đảng viên đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra. Cấp ủy Đảng các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức Đảng, 60 đảng viên. Kết quả, có 7 tổ chức Đảng vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức; có 50 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 48 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức Đảng, 12 đảng viên. Kết quả, có 10 tổ chức Đảng vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức; có 12 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 9.

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng và UBKT các cấp đã tăng cường giám sát thường xuyên, chỉ đạo các ủy viên ban thường vụ, thành viên UBKT và cán bộ kiểm tra chủ động, tích cực bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Tập trung giám sát tổ chức Đảng cấp dưới, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, như: Quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, công tác cán bộ...

Qua giám sát thường xuyên, những trường hợp có biểu hiện chấp hành chưa nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được cấp ủy Đảng và UBKT các cấp kịp thời góp ý, chấn chỉnh, giáo dục để ngăn ngừa vi phạm.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy Đảng các cấp và chi bộ đã quyết định thi hành kỷ luật 14 tổ chức Đảng (khiển trách 10, cảnh cáo 4), kỷ luật 62 đảng viên (khiển trách 41, cảnh cáo 12, cách chức 5, khai trừ 4). UBKT các cấp quyết định thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng (khiển trách), 48 đảng viên (khiển trách 26, cảnh cáo 17, khai trừ 5).

Với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, những tháng cuối năm 2023, ngành kiểm tra Đảng của tỉnh tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luật của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm; việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc tuân thủ, chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan tư pháp, tố tụng; việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; quy chế làm việc; việc quản lý, sử dụng tài sản công, đất công.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang Võ Minh Hoàng đề nghị toàn ngành kiểm tra Đảng của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và cấp ủy giao. Phấn đấu thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, xử lý dứt điểm các đảng viên vi phạm.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; thực hiện có hiệu quả Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó, tăng cường nắm tình hình địa bàn, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội.

Nguồn phát hành :Báo An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập