Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
An Giang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng (08/11/2023)

10 tháng qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và vận động quần chúng của tỉnh An Giang tiếp tục được nâng chất. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, gần dân hơn.

Responsive image

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đề ra nhiều nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức

Thực hiện công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, tất cả 56/56 đơn vị cấp tỉnh đã thực hiện xong việc lấy phiếu tín nhiệm. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031…

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Đồng thời, lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đối với các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đến nay, có 16/16 Đảng ủy trực thuộc tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng thông tin.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến, từ đầu năm đến nay, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát sự lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng được nâng lên, đặc biệt là tham mưu cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Responsive image

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên được tiến hành kịp thời và đảm bảo quy trình, quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh từng bước đi vào nền nếp, kịp thời lãnh, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam cho biết, thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng nhân dân, nhất là đối với những vấn đề bức xúc để kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là các đối tượng khó khăn, người yếu thế. Công tác dân vận chính quyền được tăng cường; công tác giám sát và phản biện xã hội từng bước mang lại hiệu quả, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận trong thời gian tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Chú trọng định hướng chính trị, tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

“Tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên. Lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khẩn trương hoàn tất việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức, cá nhân; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận trong hệ thống chính trị, hướng về cơ sở và địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu.

Nguồn phát hành :Báo An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập