Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tình hình dịch covid 19
Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh An Giang (Cập nhật ngày 26/11/2021) (26/11/2021)

- Ngày 26/11, Sở Y tế An Giang ban hành thông báo số 4166/TB-SYT, thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tạm thời công bố cấp độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của các địa phương, Sở Y tế tỉnh An Giang thông báo cấp độ dịch COVID-19 đến ngày 26/11/2021 như sau:ế

- Cấp tỉnh: Cấp độ 2

- Cấp huyện: 

+ 04 đơn vị: Cấp độ 1 (bao gồm: TP. Long Xuyên; các huyện Thoại Sơn, Châu Phú, Phú Tân)
+ 03 đơn vị: Cấp độ 2 (bao gồm: TX. Tân Châu, các huyện Chợ Mới, Tri Tôn)
+ 02 đơn vị: Cấp độ 3 (bao gồm: huyện An Phú, Châu Thành)
+ 02 đơn vị: Cấp độ 4 (bao gồm: TP. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên)

- Cấp xã:

+ 71 đơn vị: Cấp 1
+ 39 đơn vị: Cấp 2
+ 34 đơn vị: Cấp 3
+12 đơn vị: Cấp 4

 

File đính kèm

Nguồn phát hành :Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập