Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp cần biết
Thông báo v/v nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm Giày và may mặc liên quan tại KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành (18/05/2022)

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt  điều chỉnh một phần cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Theo đó, tại Lô C6, KCN Bình Hòa thu hút đầu tư các ngành, nghề: Công nghiệp may mặc, sản xuất điện, linh kiện điện năng lượng, công nghiệp phụ trợ, dược phẩm, lương thực thực phẩm; công nghiệp giày da; công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp, cơ khí chế tạo máy; sản xuất thiết bị, dụng cụ Y tế, nha khoa, chỉnh hình, phục hồi chức năng.
Thực hiện nội dung Thông báo số 366/TB-VPUBND ngày 20/8/2020 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư thì để đảm bảo công khai, mình bạch trong việc kêu gọi đầu tư tại các KCN, KKTCK giao Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát thực hiện công khai thông tin về khu đất, công năng kêu gọi đầu tư, quy hoạch được duyệt; trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng đăng ký tại 01 khu đất hoặc vị trí đắc địa thì nghiên cứu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.  
Trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tiếp và làm việc với Công ty TNHH Samduk Việt Nam (nhà đầu tư Hàn Quốc) và Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Đông Dương (đơn vị thực hiện tư vấn cho Công ty Samduk) tìm hiểu đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm Giày và may mặc liên quan tại KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành. Ngày 20/4/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế có báo cáo UBND tỉnh báo cáo số 611/BC-BQLKKT về việc giao đất xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế đề xuất UBND tỉnh nội dung sau:
- Đối với vị trí tại Lô C6 (3,5 ha) thuộc Khu công nghiệp Bình Hòa: giao Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện theo thẩm quyền xem xét có ý kiến về chủ trương đầu tư đối với Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm Giày và may mặc liên quan của Công ty Samduk Việt Nam…
Mặt khác, ngày 27/4/2022 Công ty TNHH Samduk Việt Nam có Thư đề nghị chấp thuận đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm Giày và may mặc liên quan tại Lô C6 KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành.
Đến ngày 12 tháng 5 năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 2455/VPUBND-KTN về việc xử lý đề nghị giao đất xây dựng thiết chế công đoàn và đề nghị chấp thuận đầu tư dự án tại Lô C6 Khu công nghiệp Bình Hòa của Công ty TNHH Samduk Việt Nam; trong đó có nội dung:
“… - Giao Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền và theo quy định đối với đề nghị chấp thuận đầu tư dự án tại Lô C6 Khu công nghiệp Bình Hòa của Công ty TNHH Samduk Việt Nam theo Thư đề nghị ngày 27 tháng 4 năm 2022….”
  Theo đó, Công ty TNHH Samduk Việt Nam đăng ký đầu tư dự án tại Lô C6 KCN Bình Hòa gồm các nội dung như sau: 
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm Giày và may mặc liên quan.
- Quy mô dự án: công suất thiết kế dự kiến: giày hoàn thiện 4.000.000 đôi/năm; mũi giày, thân giày, phụ kiện 4.000.000 đôi/năm; các sản phẩm khác (túi, nón) 50.000 sản phẩm/năm.
- Diện tích đất dự kiến sử dựng: 3,5 ha.
- Địa điểm thực hiện dự án: tại Lô C6, KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 10 triệu USD.
- Nhu cầu lao động: 1.000 người.
Đề nghị các nhà đầu tư trong và ngoài nước có mong muốn đề xuất thực hiện dự án tại khu đất nêu trên vui lòng nộp hồ sơ đề xuất dự án đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
- Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, số 02, đường số 20, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại liên lạc: 0296. 3943623.
- Thời điểm nộp hồ sơ đề xuất: trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành Thông báo). Nếu sau thời gian này mà chưa có nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang sẽ xem xét cho chủ trương Công ty TNHH Samduk Việt Nam đăng ký đầu tư Nhà máy sản xuất các sản phẩm Giày và may mặc liên quan tại Lô C6, KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn nội dung thông báo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 15 ngày để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có mong muốn đề xuất thực hiện dự án tại khu đất nêu trên.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang thông báo đến các nhà đầu tư được biết.


File đính kèm

Nguồn phát hành :BQLKKT
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập