Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
Đảng bộ An Giang - những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức (13/09/2023)

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”(1). Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ An Giang luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tạo ra những chuyển biến tích cực trong các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần xây dựng Đảng bộ An Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng”; “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, học tập nghị quyết, thường xuyên bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên”(2). Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng về chính trị được Đảng bộ tỉnh đặc biệt chú trọng. Cấp ủy các cấp trong tỉnh luôn tập trung nâng cao hiệu quả công tác triển khai, quán triệt theo hướng chu đáo, chặt chẽ; hình thức được đổi mới, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ sở. Tùy nội dung, thành phần mà vận dụng hình thức trực tuyến hay trực tiếp cho phù hợp, nhưng vẫn đảm bảo nghiêm túc, chất lượng(3). Việc quán triệt luôn được triển khai đồng bộ với việc cụ thể hóa; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng sát hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị - xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.  

Responsive image

Gần 14.000 Đại biểu An Giang dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) 

Bên cạnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp công tác giáo dục lý luận chính trị và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các cấp ủy thường xuyên quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; góp phần từng bước gắn lý luận với thực tiễn; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương(4); khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng; qua công tác giáo dục lịch sử truyền thống, đặc biệt là qua các hội thảo khoa học(5)… đã góp phần thiết thực giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa, về vùng đất, con người An Giang; bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, đất nước.

Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong xã hội”. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trước những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới; khiến cho công tác tư tưởng trong nước, trong tỉnh luôn phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được các cấp uỷ tăng cường đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, sức thuyết phục trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Công tác tư tưởng luôn đồng hành đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và vào sự phát triển của địa phương. Bên cạnh gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác tư tưởng luôn có mặt kịp thời, đúng lúc ở những thời điểm quan trọng, như: Trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19; phục hồi phát triển kinh tế; triển khai các công trình, dự án lớn; và trước những vụ việc nổi cộm phát sinh… Với sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của các ngành, các cấp, công tác tuyên truyền bằng nhiều phương thức khác nhau, bên cạnh tạo nên những dấu ấn nổi bật(6); đồng thời, cũng góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch(7), giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

Hội nghị Thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt vào năm 2022

Responsive image

Tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nắm những vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Đặc biệt, thông qua thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(8), công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng ngày càng đi vào thực chất, bám sát thực tiễn đời sống xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh. Trên cơ sở tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở(9), đã góp phần kịp thời phát hiện và giải quyết tốt, ngay từ đầu những vấn đề phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng. 

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện”; công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh còn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ “đi sau tổng kết”. Qua đó, công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động… ngày càng được các cấp ủy chú trọng theo hướng chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu. Thông qua tổng kết thực tiễn, đề xuất với Trung ương và tham mưu cho cấp ủy đúng, trúng những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; đồng thời, góp phần đề ra những chủ trương, giải pháp sát đúng tình hình, phục vụ tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã từng bước trở thành việc làm quan trọng, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời, kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống”. Việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định của Đảng được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều chủ động xác định chủ đề, chỉ đạo biên soạn nội dung sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời, đảm bảo tổ chức triển khai học tập chuyên đề trong toàn tỉnh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu hàng năm(10). 

Responsive image

Hội nghị  nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cấp, các ngành trong tỉnh đều chủ động tổ chức triển khai, xác định giải pháp cụ thể xoay quanh các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung chuyên đề của tỉnh; tổ chức làm theo và nêu gương bằng những việc cụ thể, thiết thực; định kỳ tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác(11).  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy luôn chú trọng phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, hợp lý; đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, bệnh thành tích; thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm. Thông qua đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, góp phần cho việc học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa trong toàn xã hội; từng bước trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và tạo ra những chuyển biến tích cực, thực chất trong xây dựng văn hoá, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh tiếp tục phải đối mặt với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; luôn đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu mới và đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện tốt phương hướng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã xác định, như: “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị… Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng… Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức”(12); Đảng bộ An Giang sẽ tăng cường đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thông qua nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức - thật sự làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội; làm cho ý Đảng hợp với lòng dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; góp phần thiết thực xây dựng đạo đức, văn hóa, hình ảnh quê hương, con người An Giang và khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Nguồn phát hành :Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập