Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Đầu tư - xây dựng
Đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu,chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí trong KKTCK AG (14/01/2022)

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế đã dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang gửi đến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tham gia đóng góp ý kiến.
Văn bản góp ý đề nghị Quý cơ quan gửi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice và qua địa chỉ email: banqlkkt@angiang.gov.vn đến hết ngày 26 tháng 01 năm 2022 để Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định, làm cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh. 

File đính kèm

Nguồn phát hành :Phòng Quản lý Đầu tư
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập