Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
 • Ngày chuyển đổi số quốc gia 10.10.2022
 • Đào tạo nguồn nhân lực cho Dự án Công nghệ may mặc Spectre AG
 • Trường Cao đẳng nghề AG ký kết hợp tác với Công ty CP Chí Công
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Hệ Thống Văn bản pháp quy
Số Trích yếu CQBH Ngày ký
190/BQLKKT-QLTNMT Triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới về bảo vệ môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế 08/02/2022 Xem
29/2020/QĐ-UBND Ngày 24 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định Quy định điều kiện, chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế UBND tỉnh 24/06/2020 Xem
83/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước nước tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 31/01/2020 Xem
49/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định ban hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 28/11/2018 Xem
2764/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 31/10/2018 Xem
40/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang 26/10/2018 Xem
38/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang 22/10/2018 Xem
2377/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 27/09/2018 Xem
2136/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh cục bộ " khu vực cửa khẩu Tịnh Biên" thuộc đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩuAn Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030 UBND tỉnh An Giang 04/09/2018 Xem
2107/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 30/08/2018 Xem
2089/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 29/08/2018 Xem
1735/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 24/07/2018 Xem
1734/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 24/07/2018 Xem
82/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về Quản lý Khu công nghiệp và khu kinh tế Chính Phủ 22/05/2018 Xem
13/2018/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang 21/06/2018 Xem
622/QĐ-BQLKKT Quyết định phân bổ kinh phí bảo vệ môi trường năm 2018 BQLKKT 25/05/2018 Xem
497a/QĐ-BQLKKT Quyết định phân bổ dự toán mua sắm tài sản cố định năm 2018 BQLKKT 17/04/2018 Xem
374 /QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh AN Giang 23/02/2018 Xem
1512/QĐ-BQLKKT Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2018 BQLKKT 29/12/2017 Xem
03/QĐ-BQLKKT Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2018 BQLKKT 02/01/2018 Xem
 • <<
 • <
 • 1
 • 2
 • >
 • >>