Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch cụm công nghiệp Phú Hòa
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Châu Phú, Châu Thành
 • An Giang đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Khu công nghiệp
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Giới thiệu KCN
Tổng quan về các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
 •  Phòng Quản lý Doanh nghiệp
 •  12/03/2020
 • A- A A+

I. Tổng quan về các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Công văn số 576/TTg-KTN ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN tỉnh An Giang,
Theo đó, trên địa bàn tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch gồm 04 khu công nghiệp, cụ thể:
- Khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú): diện tích 150 ha;
- Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành): diện tích 250 ha;
- Khu công nghiệp Vàm Cống (thành phố Long Xuyên): diện tích 200 ha;
- Khu công nghiệp Hội An (huyện Chợ Mới): diện tích 100 ha.
Ngoài ra, khu công nghiệp Xuân Tô nằm trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang được thành lập theo Quyết định số 328/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 2 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và được điều chỉnh theo Quyết định số số 2187/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh một phần quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với tổng diện tích quy hoạch là 156,94 ha, hiện đã hoàn chỉnh hạ tầng 57,4 ha (trong đó, đất công nghiệp cho thuê 31,42 ha).
II. Tình hình xây dựng, phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
1. Các khu công nghiệp đã đưa vào sử dụng gồm:
- KCN Bình Hoà (huyện Châu Thành): 132 ha (đã lắp đầy 91%);
- KCN Bình Long (huyện Châu Phú): 30,57 ha (đã lắp đầy 100%);
- KCN Xuân Tô (huyện Tịnh Biên): 57,4 ha.
2. Các khu công nghiệp đang mời gọi đầu tư hạ tầng gồm:
- KCN Vàm Cống (TP.Long Xuyên): 200 ha;
- KCN Hội An (huyện Chợ Mới): 100 ha;
- KCN Bình Hòa mở rộng (huyện Châu Thành): 100 ha;
- KCN Bình Long mở rộng (huyện Châu Phú): 120 ha.

Các tin khác :