Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Tổng hợp UBND tỉnh
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hiệu quả nhìn từ kinh tế biên mậu
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang
 • Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khởi công đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
 • Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Chuyên mục chuyển đổi số
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ Chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 •  Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 •  04/01/2023
 • A- A A+

Ngày 03/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành ban hành Bộ chỉ số quy định phương pháp đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (DTI: Digital Transformation Index – Bộ chỉ số chuyển đổi số). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc ban hành Bộ chỉ số nhằm mục mục đích theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, đánh giá của Trung ương đối với tỉnh An Giang; Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nắm bắt để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc công tác chuyển đổi số của tỉnh; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong công tác chuyển đổi số của tỉnh góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình chuyển đổi của tỉnh (Chương trình số 553/CTr-UBND ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).

Yêu cầu của việc đánh giá phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị; Có tính nhất quán về chu kỳ đánh giá và dữ liệu, số liệu để phục vụ đánh giá; Tăng cường thu thập dữ liệu sẵn có từ các hệ thống, phần mềm, nền tảng do cơ quan Nhà nước quản lý để phục vụ đánh giá; Có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp với thực tiễn; Đáp ứng tính thực tiễn, khả thi trong áp dụng, triển khai.

Nội dung chỉ số đánh giá được chia thành 02 cấp:

1. Cấu trúc DTI cấp Sở, ban, ngành:

DTI cấp Sở, ban, ngành bao gồm Thông tin chung (để cung cấp các thông tin tổng quan về cơ quan, đơn vị nhưng không dùng để đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 06 chỉ số chính với 33 chỉ số thành phần, thang điểm 400.

06 chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 05 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng; Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 01 chỉ số chính: Hoạt động chuyển đổi số.

2. Cấu trúc DTI cấp Huyện:

DTI cấp Huyện được cấu trúc theo 03 trục cột (pillar) là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bao gồm Thông tin chung (để cung cấp các thông tin tổng quan về cơ quan, đơn vị nhưng không dùng để đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 08 chỉ số chính với 69 chỉ số thành phần, thang điểm 800.

06 chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 05 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng; Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 03 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số.

Việc xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị căn cứ vào điểm đạt được của từng cơ quan, đơn vị để đánh giá, theo thứ tự từ cao xuống thấp. Việc xếp hạng mức độ chuyển đổi số theo 02 nhóm cơ quan bao gồm: Xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước cấp Sở, ban, ngành; Xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước cấp Huyện. Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị được thông báo bằng văn bản điện tử và công bố trên Trang chuyển đổi số tỉnh An Giang tại địa chỉ https://dti.angiang.gov.vn/.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan kịp thời phản ảnh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung chỉ số cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế./.

Các tin khác :