Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH (16/07/2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1711/QĐ-UBND                               An Giang, ngày  12  tháng  7  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của các đơn vị
sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

               CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG


         Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
         Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
         Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của  Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
        Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh;
        Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1123/TTr-SNV ngày 05 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT  ĐỊNH:


         Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh với tổng số 05 trường hợp (có Danh sách kèm theo).
        Điều 2. Giao Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển, chỉ đạo việc thực hiện ký kết hợp đồng làm việc, Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương (sau khi có ý kiến thống nhất phương án bổ nhiệm, xếp lương của Sở Nội vụ) đối với 05 trường hợp có tên tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.
        Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các trường hợp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                           
 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 


 

 

File đính kèm

Nguồn phát hành :
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập